Jejak Kata :

NGABECA

Written By Mang Yus on Sabtu, 16 April 2016 | 23.19

Tribun Jabar, 13-15 Juni 2012 
Bila ingin baca edisi bahasa Indonesia, klik di sini

Jam dua subuh. Janari leutik. Simpé. Sora simpé ngeng-ngengan dina ceuli. Êh, boa dina haté. Enya, apan sora anu kieu téh sora simpé? Sora anu di jero, lain di luar. Maksud téh di jero badan, lain di alam raya. Wayah kieu atuh, saha anu daék disada? Jangkrik gé sigana tiriseun. Tapi teu kitu kétang. Di tempat lain mah boa sahéng kéneh ku sagala sora, sora anu dijieun ku manusa. Simpé sotéh di dieu, di tempat mangkal.
Simpé pantes. Di tempat mangkal téh ngan sorangan. Hiji béca ngabagug. Jauh ka pakampungan. Jauh ka jajalaneun. Bakat wé ieu mah. Bakat ku butuh. Enya, daék sotéh bakat ku butuh. Baheula ogé mimiti itikurih téh apan ngabéca. Enya, tina ngabéca ogé terus kabeuli motor, mobil, imah, vila, kebon, sawah, kolam renang, pakanci ka mancanagara, nyakolakeun budak hiji di Australia hiji di Amerika Serikat hiji di Jerman hiji di Jepang, munggah haji sababaraha kali, umroh mah asa teu kaitung, jaba kawin siri... bit, nu éta mah kétang moal didongéngkeun. Maksud téh, sabada ngabéca terus jadi supir travel, terus ngokolakeun travel, boga travelna pisan, jadi wakil rayat di Senayan, jadi juragan sagala proyek waé tungtungna mah.
Tah, mimitina mah pédah kamari kadatangan deui tamu anu geus lawas kapopohokeun. Pupuntenan rada lila da taya nu némbalan, taya nu muka panto. Pantes geuning di imah téh ngan sorangan. Bujang opatanana keur kalaluar. Aya nu balanja, nu nganteur incu sakola, nu dua deui mah bébéja nyuluran pamajikan ka posyandu.
Panto téh ngan dibuka saparapatna. Manéhna unggeuk jeung imut. Ngabales téh rada hararése. Ceuk pikiran, paling ogé nu ménta sumbangan. Kaméja jeung calanana mah nyetél, rapih.
“Badé ka saha?”
“Peryogi ka Bapa.”
“Oh... badé naon, nya?”
“Tiasa upami calik heula sakedap mah.”
“Ohh....”
Asa rusuh mikir téh. Tapi gancang muka panto leuwih lébar.
“Mangga atuh ka lebet....”
Manéhna diuk dina korsi. Sonagar. Pantes. Kéwes. Korsi leuwih ti saratus juta. Biasana mah ngan tamu loma anu diajak ka rohangan ieu.
“Mung badé ngémutan,” pokna téh. “Ieu téh parantos waktosna....”
Gebeg. Jajantung ngadadak ratug. Késang tiis. Diuk gé ngalegeday. Inget ayeuna mah, manéhna téh anu nagih hutang. Aduhhh...!
“Neda sarantos waé atuh, Bapa. Abdi téh nuju seueur kaperyogian. Vila nuju dirénovasi, kolam renang hoyong gentos modeu, pun anak deuih badé nyalon bupati, teu acan abdi nyalira apan kedah tatan-tatan pemilu sakedap deui, jaba tos jangji ka incu badé pakanci nguriling Eropa.”
Manéhna imut. “Mung ngémutan wungkul,” ceuk manéhna. Terus amitan.
Tah, sabada kajadian éta mindéng hulang-huleng. Asa teu pararuguh cabak. Asa aya nu kurang. Los ka ditu los ka dieu asa ningnang. Hareudang. Bayeungyang. Asa aya rereged dina diri. Lantaran hutang téa kitu? Saenyana, sabaraha tiap diri boga hutang salila hirupna? Naha bisa kaitung? Lamun ngitung waé hésé, komo mayarna atuh.
Teu sanggup ngabayangkeunna. Matak hiji peuting mah mangkal deui, ngabéca.
Jam tilu subuh. Pitunduheun mimiti ngarayap kana sarung, kana heuay, tungtungna kana sirah nu ngulahék.
Mani ngoréjat basa aya nu nepakan kana tuur. Reuwas. Atoh.
“Sabaraha ka lembur itu?” ceuk hiji sora.
Can pati sidik. Lulungu kénéh. Sababaraha kali gigisik.
“Lembur mana, Pa?”
“Itu... anu baranang lampuna. Ti dieu mah rada nanjak sakedik.”
“Oh muhun... asa nembé ningali lembur téh.”
“Sabaraha?”
“Asa rada tebih... wios sapuluh milyar waé ka Bapa mah.”
“Asal cing bedas ngaboséhna, dibonusan jadi limalas milyar.”
Atoh. Mun kabéh penumpang siga kieu, meureun téréh lunas hutang téh.
**
Asa teu ditanagaan ngaboséh téh. Tapi béca mani nyemprung. Jalan nu tadina siga nanjak téh buktina mah datar. Erém mimiti ditincak.  Leuwih ngareunah maju antaré. Hawa subuh karasa segerna. Meureun jam sakieu mah tatangkalan mimiti ngahasilkeun oksigen. Aya ku hébat ari tatangkalan. Mangtaun-taun, sapanjang umurna, ngaberesihkeun hawa anu beurangna dikotoran ku manusa. Bari henteu gujrud, henteu ngawawar yén manéhna boga jasa. Enya, mangtaun-taun ogé, boa sapanjang hirup, asa encan kungsi mikir siga kieu. Nganuhunkeun ka tatangkalan. Kumaha carana nganuhunkeun ka tatangkalan?
Siga nu deukeut lembur téh, tapi asa teu nepi-nepi. Katingalina angger siga di kajauhan. Lembur nu marakbak ku lampu. Pantesna téh gedong sigrong jararangkung ditarétés ku lampu hias.
“Kungsi narik ka lembur itu?”
Sora penumpang, laun tapi béntés kadéngéna.
“Asa teu acan kantos.”
“Meureun wé da ngabécana ogé saingetna, boa kakara mangkal di dieu mah.”
Kuring seuri. Tapi haté mah bet sedih. Naha sedih pira henteu ngabéca?
“Ngabéca di dieu mah loba ajaibna. Bisa henteu capé bisa capé pisan. Bisa mangtaun-taun teu meunang penumpang. Lembur anu dituju gé bisa éndah, marakbak ku lampu hias, bisa pikakeueungen. Bisa....”
Gebeg. Jajantung ngadadak ratug. Jalan téh asa nanjak. Rénghap mimiti rumahuh. Asa beuki beurat. Késang nyurulung. Jibrug. Tungtungna béca eureun. Kuring turun, nyarandé kana sadel.
“Kunaon, Mang?”
Rada hararésé ngajawab téh. Êra. Maenya ngabéca mopo. Bobor karahayuan téa atuh ngaranna.
“Ngabéca di dieu mah teu kudu éra. Mopo mah biasa. Sok atuh ka hareup, diselangan ngaboséhna.”
Penumpang téh geus aya di gigireun. Gengsi tadina mah boboléh ngaku éléh. Tapi siga aya anu nyunyurung. Clak wé diuk. Teu sakara-kara, béca ngageuleuyeung. Ngageleser. Hawa seger. Rénghap mimiti bener. Ajaib ngabéca téh.
“Dupi Bapa mah pituin ti kampung itu?”  Mimiti nanya deui. Hayang akrab.
“Puguh wé, leuwih ti pituin atuh.”
“Maksadna?”
“Uanggal waktu apan kuring mah bulak-balik ka lembur éta mah. Apan éta téh lembur saréréa, lembur pangbalikan saréréa....”
Gebeg. Jajantung ngadadak ratug. Leuwih ratug ti nu tadi. Sabulu-bulu cararengkat. Komo bulu punduk mah. Lembur pangbalikan saréréa? Boa-boa... bareng jeung sora adan ngalanglaung, lembur nu dituju téh ujug-ujug aya hareupeun. Lampu nu marakbak téh teu katémbong deui. Tatangkalan wé jararangkung, jaranggotan. Hieum. Enya wé nu parentul handapeun tatangkalan téh... padung.
Reg béca eureun. Nu ngaboséh nyampeurkeun. “Sok ayeuna mah ka tukang deui. Asup ka kampungna mah angger tukang béca anu kudu ngaboséhna,” pokna.
Da puguh reuwas. Teu kungsi mikir. Suku ngagajleng. Muru jalan mudun. Notog-notogkeun manéh. Ngagulusurkeun manéh. Ngagulingkeun manéh. Tibabaranting. Tibabaradug. Haruhah-haréhoh. Geumpeur. Reuwas. Keueung.  
“Hey... naha kabur? Ieu ongkosna anu limalas milyar kumaha...!”
Boro-boro diwaro. Hayangna mah awak téh ngabelesat. Tapi da teu bisa. Da puguh aya watesna. Léngkah beurat. Renghap paudag-udag.
Wawangunan nu pangheulana katémbong téh masjid. Katangen kubahna. Ogé bulan-bintangna. Ampir kateumbrag nu kakara budal solat subuh. Kuring dirariung. Pada naranya. Aya naon? Ku naon?
“Béré cai heula karunya,” ceuk nu saurang.    
“Di... di... di tonggoh... ay... ay... aya... kuburan!”
Nu ngariung silih pelong. Sareuri.
“Kuburan mah aya atuh di mana-mana ogé.”
“Ay... aya penumpang béca... ka kuburan...!”
“Oohh...!” Nu ngariung réang.
“Naha maké sieun ku kuburan...? Apan kami ogé... saréréa ieu... lembur téh di kuburan...!”
Mata molotot. Awak morosot. Renghap kapendet. Kaburu teu inget.
**
Lilir téh aya di hiji rohangan. Bararesih.
“Di mana ieu téh,” cekeng ngagerendeng.
“Papah... alah geuning tos siuman...,” ceuk hiji sora. Halimpuna mah sada Empu, pamajikan anu satia. Satia padahal apaleun boga maru saopat-opat. Satia da geus dijangjikeun ulah kanyahoan ku wartawan mangtaun-taun tara saranjang. Satia da mun pelesiran sok diaanteur ku jajaka boloho.  
“Naha aya di dieu....”
“Papah téh nuju leleson dina korsi goyang. Tapi naha teras teu émut-émut. Kunaon ari Papah? Da hariwang, énggal wé dicandak ka rumah sakit.” Empu hariweusweus. “Pami tos séhat deui mah urang check up ah ka Singapur. Ieuh Papah kedah séhat... sakedap deui Papah téh nyalon gubernur. Tos lima partéy anu ngadukung Papah. Artos gé tos kaluar milyaran apan. Kumaha atuh mun wartawan terangeun Papah teu séhat mah.”
Teu némbalan. Asa teu hararayang némbalan.
“Papah teu cios janten gubernur mah... meureun abdi moal kabagéan proyék-proyékna.” Empu ngaharéwos.
Gebeg. Ratug. Molotot. Gigireun Empu... gigireun Empu... aya nu pikasieuneun... nu nagih hutang.
“Papah... ku naon ari Papah? Tong pingsan deui atuh.... Dokter...! Dokter...!” ****
Ciwastra, April-Mei 2012
Tribun Jabar, 13-15 Juni 2012                              
      
SERULING KEBIJAKSANAAN

Lampung Pos, 28 Juli 2013

Hiduplah satu keluarga miskin. Mereka tinggal di sebuah gubuk. Gubuk yang terbuat dari susunan kardus. Gubuk yang luasnya hanya 2 x 2 meter. Gubuk yang tanpa ventilasi dan jendela. Gubuk yang dibuat di bawah pohon loa yang besar.
Keluarga miskin itu terdiri dari Ayah, Ibu, dan dua orang anak. Anak pertama bernama Mawar. Usia Mawar enam tahun. Anak kedua bernama Melati. Usia Melati empat tahun. Mawar dan Melati tidak sekolah. Karena ibu bapaknya tidak punya uang. Mawar dan Melati sering bersedih. Bila anak seusianya pergi sekolah, Mawar dan Melati selalu memandangnya. Mawar dan Melati ingin sekolah.
 “Jangankan untuk sekolah. Untuk makan pun kita sering kekurangan,” kata Ayah. Mawar dan Melati berkaca-kaca matanya. Ibu tertunduk sedih. Pekerjaan mereka adalah mengemis. Mereka mengemis di pasar, jembatan penyeberangan, halaman masjid, halaman gereja, atau di stopan.
Suatu hari ada seorang kakek lewat di depan gubuk mereka. Kakek itu ikut beristirahat dan meminta segelas air.
“Ada juga air putih, Kek,” kata Ibu.
“Air putih lebih bagus, karena Kakek kesukaannya  air putih.”
Waktu itu matahari bersinar terik. Ayah, Ibu, Mawar dan Melati tidak pergi mengemis.
“Dan tidak ada makanan. Karena kami juga belum makan,” kata Ayah.
“Tidak apa, karena Kakek tidak lapar. Kakek malah mau memberi sesuatu kepada kalian.”
 Kakek itu memberikan sebuah seruling.
“Ini adalah seruling kebijaksanaan. Seruling ini bisa membantu kesulitan kalian. Syaratnya, kalian harus bekerja keras dan rajin bersedekah.”
“Sedekah bagaimana, Kek… untuk makan saja kami kesusahan,” kata Ayah.
“Kemiskinan adalah cobaan. Mengemis adalah pekerjaan yang hina. Karenanya kalian harus rajin bekerja. Jangan hanya mengandalkan pemberian orang lain. Jadikanlah pemberian orang lain sebagai modal. Maka kemiskinan itu lambat laun akan diganti dengan kemakmuran. Setelah itu kalian harus menjadi pemberi sedekah. Kewajiban orang miskin adalah bekerja keras. Kewajiban orang kaya adalah berderma, menolong orang lain.
Kakek itu pun pergi. Ayah, Ibu, Mawar dan Melati mengiringinya dengan tatapan tidak mengerti. Meski begitu, Ayah mencoba juga meniup seruling. Suaranya merdu. Mengalun-alun sampai ke tempat jauh. Orang-orang terpana mendengarnya
“Siapa ya yang meniup seruling. Begitu indahnya…,” kata orang-orang
Belum juga satu menit Ayah berhenti meniup seruling, orang-orang berdatangan. Ayah, Ibu, Mawar dan Melati tentu saja terkejut. Mereka menyambut para tamu di depan rumah.
“Bapakkah yang meniup seruling?” tanya seorang tamu.
“Ya, saya yang meniup seruling….”
“Oh Bapak, suara serulingmu begitu indahnya. Terimalah sedekah dari kami. Kami ingin berbagi dengan orang yang meniup seruling begitu indahnya.”
Orang-orang pun mensedekahkan apa yang dibawanya. Ada yang memberi makanan. Ada yang memberi uang. Ada yang memberi perhiasan. Ada yang memberi  ternak. Ada yang memberi bibit tumbuhan. Ada yang memberi mobil. Ada yang memberi rekening bank.
Setiap hari orang-orang berdatangan ke rumah keluarga miskin itu. Setiap hari orang-orang bersedekah. Tepat satu bulan sejak Ayah meniup seruling orang-orang berhenti berderma. Tapi keluarga miskin itu sudah menjadi kaya raya. Mereka membeli tanah. Mereka membangun rumah. Mereka membuat pabrik. Mereka menanami kebun yang luas. Mereka beternak ayam, bebek, domba dan sapi. Tapi mereka merasa belum puas. Mereka masih ingin diberi. Tapi begitu ayah mau meniup lagi seruling, serulingnya sudah hilang entah ke mana.
Seminggu kemudian kepada keluarga kaya itu berdatangan orang meminta sedekah dan pekerjaan. Awalnya keluarga itu menyambut setiap tamunya. Mereka masih ingat apa yang dikatakan Kakek pemberi seruling itu... kewajiban orang kaya adalah berderma, menolong orang lain.
Tapi seminggu kemudian mereka merasa terganggu. Awalnya mereka menghindar bila ada yang meminta-minta. Mereka pura-pura tidak ada di rumah. Kemudian mereka sering marah-marah bila ada orang meminta sedekah. “Kamu ini setiap hari meminta sedekah. Apa tidak ada pekerjaan lain lagi? Pengawal… usir saja orang ini!” kata Ayah suatu pagi.
Suatu hari seorang kakek datang ke rumah orang miskin yang menjadi kaya itu. Seorang pengawal menghadangnya di depan pintu. “Katakan kepada tuanmu, seorang kakek ingin memberinya sebuah seruling,” kata kakek itu.
Mendengar kabar itu keluarga kaya itu segera menyambut si Kakek. Mereka membawal si Kakek ke tengah rumah. Mereka menyuguhi si Kakek dengan minuman dan makanan yang mewah.
“Betulkah Kakek ingin memberi lagi kami sebuah seruling?” tanya Ayah
“Ya, Kakek membawa sebuah seruling. Ini adalah seruling kebijaksanaan,” kata si Kakek.
Ayah segera pergi ke belakang rumah untuk meniup seruling. Ibu, Mawar dan Melati menyusul di belakangnya. Mereka tidak memperdulikan si Kakek yang pamitan. Ayah mulai meniup seruling. Suaranya mengalun-alun sampai ke tempat jauh. Orang-orang terpana mendengarnya.
“Siapa ya yang meniup seruling. Begitu jeleknya…,” kata orang-orang.
Belum juga satu menit Ayah berhenti meniup seruling, kekayaannya mulai berkurang. Tanaman di kebunnya mengering dan mati. Ternak-ternaknya sakit dan mati. Padi di lumbungnya membusuk. Simpanan uangnya sobek-sobek. Simpanan perhiasannya ada yang mencuri. Pabrik-pabriknya kebakaran.

Hari berikutnya keluarga kaya itu mulai menjual kekayaannya. Kebunnya, sawahnya, kolamnya, pabriknya, dijual. Tapi hasil penjualan kekayaannya itu secepat kilat habis lagi. Hari berikutnya keluarga kaya itu menjadi miskin lagi. Hari berikutnya keluarga miskin itu menyesali kekeliruannya. ****

Dongeng Ini Didukung Oleh:
Ingin tahu lebih banyak tentang Dongeng Mendidik Dari Dunia Binatang? 
Klik saja DI SINI


Harga :  Rp 40.000

Pemesanan: WA 085772751686
Pemesanan: WA 085772751686

BBM: 5CEFDB37

AIR DAN BATU SAHABAT TUTU

Kompas Anak, 14 April 2013

Namanya Tutu. Dia seekor tupai. Tutu tidak bisa berlari di atas pohon. Tutu tidak bisa meloncat dari dahan ke dahan. Tutu selalu merasa takut. Badannya gemetar setiap naik ke atas pohon. Tangannya kesemutan setiap melompat dari dahan ke dahan.
Tutu sering menangis. Dia sedih. Mengapa dirinya tidak bisa seperti tupai lainnya?
“Kamu pasti bisa, Tu. Asal kamu rajin berlatih. Makanya Ibu membawamu ke Sekolah Memanjat dan Meloncat,” kata Ibu Tutu.
Sekolah Memanjat dan Meloncat sekolah yang menyenangkan. Pak Monyet dan Bu Monyet yang mengajarnya. Mereka ramah dan baik hati. Pak Monyet selalu punya cara agar muridnya giat berlatih. Bu Monyet selalu punya cara agar muridnya tidak patah semangat.
“Semua kepintaran didapatkan sedikit demi sedikit. Tidak ada yang lahir ke dunia langsung pintar. Meski sekarang kita belum pintar memanjat dan meloncat, tapi setelah sekolah pasti semakin pintar,” kata Pak Monyet.
“Ayo kita awali berlatih dengan mengucapkan bismillahirrahmaanirraahiim…,” Kata Bu Monyet.
Banyak teman sekolah Tutu. Ada Lulut lutung. Ada Mamang siamang. Ada Lala gorilla. Ada Keke toke. Ada Lolon bunglon. Mereka berlatih bersama setiap hari. Suka dan duka mereka alami. Lala pernah jatuh dari dahan. Lolon pernah gagal meloncat. Lulut pernah berdarah di lutut.
Tapi yang paling sering cidera adalah Tutu. Teman-temannya sudah pintar memanjat, Tutu masih sering jatuh. Teman-temannya sudah pintar meloncat, Tutu masih sering gagal. Tutu pun putus asa.
“Aku ini tupai yang bodoh. Memanjat dan meloncat saja tidak bisa-bisa. Barangkali takdirku jadi tupai yang bodoh,” pikirnya. Tutu pun pamitan kepada Pa Monyet dan Bu Monyet.
“Kenapa pulang? Sebentar lagi kamu akan pintar seperti teman-temanmu,” kata Bu Monyet.
“Aku ini tupai yang bodoh, Bu. Meski sudah berlatih hasilnya tidak bisa-bisa. Percuma Bu Monyet dan Pak Monyet melatih aku. Aku ini tupai bodoh.”
Tutu menangis. Pak Monyet dan Bu Monyet pun bersedih. Mereka sedih karena Tutu putus asa. Tutu pulang pagi-pagi sekali. Bu Monyet memberinya bekal untuk makan siang. Perjalanan dari sekolah ke rumah Tutu sehari penuh. Kalau berangkat pagi-pagi sampainya malam.
Tutu berjalan seorang diri. Hatinya sedih. Semangatnya hancur. Tutu yakin, dirinya bodoh. Siang hari Tutu beristirahat di bawah pohon besar. Tutu membuka bekal pemberian Bu Monyet. Tutu makan lahap sekali.
Selesai makan Tutu merebahkan dirinya. Enak sekali beristirahat di sini. Pepohonan melindungi dari sengatan matahari. Angin bertiup semilir. Sunyi sekali di sini. Tutu mendengar suara air yang menetes satu-satu. Tesss… tesss… tesss… tesss… Begitu indah suara itu di tempat sesunyi ini.
Tutu mencari asal suara air menetes itu. Di belakang pohon besar ada air menetes dari tebing. Tesss… tesss… tesss… tesss… Tutu terpana. Karena air itu menetes menimpa sebuah batu besar. Dan batu itu… batu itu berlubang. Air yang hanya setetes saja… ternyata bisa membuat batu berlubang. Batu yang besar… Batu yang keras… Bisa berlubang oleh air menetes…
Tutu mengusap-usap air dan batu. Mengapa aku tidak seperti air. Tetap semangat. Tetap yakin pasti bisa. Asal terus giat berlatih. Terus berdoa kepata Tuhan. Terus yakin pasti bisa.
Tutu pulang lagi ke Sekolah Memanjat dan Meloncat. Pak Monyet dan Bu Monyet gembira. Teman-temannya gembira. Tutu berlatih setiap hari. Tutu lebih bersemangat dari sebelumnya. Tutu lebih giat dari sebelumnya. Setiap jatuh Tutu ingat air dan batu. Dua sahabatnya yang memberi semangat. Setiap cidera Tutu ingat air dan batu. Dua sahabatnya yang selalu ada di hatinya.
Akhirnya Tutu pandai memanjat. Meloncat sambil merem pun selamat. Banyak temannya yang minta diajarkan.  Tutu selalu memberikan ilmunya dengan senang hati. Tutu adalah pemanjat yang hebat. Tutu adalah peloncat yang tangguh. Tutu adalah pemanjat dan peloncat yang rendah hati. ***

Dongeng Ini Didukung Oleh:
Ingin tahu lebih banyak tentang Dongeng Mendidik Dari Dunia Binatang? 
Klik saja DI SINI

Harga :  Rp 40.000
Pemesanan: WA 085772751686

PILIHAN

PEREMPUAN SUNYI dan SAUDARANYA

Orang-orang menyebut saya Perempuan Sunyi. Mungkin karena keberadaan saya tidak ditandai dengan suara. Saya tidak berbicara, apalagi ke...

 
Copyright © 2013. Dongeng YusR.Ismail. All Rights Reserved. Template by Mastemplate. Web Developed by Jendela Seni